Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 24)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 24)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 24)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Dere har hørt om beskrivelsen av Paradis og dets velsignelser, og hva den inneholder av lykke. Ved Allah, dette er det mennesker bør virkelig konkurrere om å oppnå, og det de burde bruke hele sitt liv til å søke. Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: Kappes med hverandre hen til tilgivelse fra Herren, og til paradiset, stort som himlene og jorden, gjort i stand for de gudfryktige, de som gir i velstand og nød, som holder sitt sinne i tømme og tilgir sin neste. Allah elsker dem som gjør godt, og dem som når de har gjort noe skammelig, og har gjort urett som slår tilbake på dem selv, kommer Allah i hu og ber om tilgivelse for sine synder, og hvem kan vel tilgi synder uten Allah, og ikke turer frem i det de har bedrevet, med vitende og vilje.”3:133-135.

Dette er beskrivelsen av folket i Paradis.

Første beskrivelsen: “de gudfryktige”.

Disse er de som frykter deres Herre, og frykter straffen i etterlivet, og de gjør det de blir befalt med lydighet, samt med håp om å bli belønnet

Den andre: “de som gir i velstand og nød”.

Disse er de som gir det som er pålagt på dem av Zakah og veldedighet, og gir penger til de som har rett til pengene, og på Jihad og andre veier av godhet. Disse menneskene gir fra seg i velstand og de elsker ikke pengene, og de gir fra seg i motgang uten frykt for å trenge pengene selv.

Tredje: “som holder sitt sinne i tømme”

De er de som kontrollerer sitt sinne, og når de blir sinte de skader ikke de rundt dem ved deres sinne.

Fjerde: “og tilgir sin neste”

De er de som tilgir dem som har gjort urett mot dem. Så Allah sier: “for Allah elsker dem som gjør godt.” Hvilket viser at de som tilgir andre er blant de som gjør godt, fordi de ønsker å gjøre gode forbindelser mellom folk som Allah sier: “Så den som tilgir, og reparerer relasjoner , sannelig deres belønning er på Allah.” 42:40.

Femte: “og dem som når de har gjort noe skammelig, og har gjort urett som slår tilbake på dem selv, kommer Allah i hu og ber om tilgivelse for sine synder”.

Synden å skamme seg over er fra de store syndene, som det å urettmessig drepe noen, eller å være ulydig mot dine foreldre, eller å begå zinaa (hor), eller å stjele, eller å ta pengene til den foreldreløse, eller å håndtere Ribaa (renter), og andre store synder. Synden som gjør urett mot persons egen sjel er fra de mindre syndene. Så hvis en person begår en stor eller liten synd, og deretter husker de storheten av Han som de var ulydige mot og de føler frykt, og deretter husker de Hans tilgivelse og nåde, så da skynder de seg til den. På grunn av disse årsakene, blir de tilgitt.

Som Allah sier: “og hvem kan vel tilgi synder uten Allah. Dette viser at de ikke søker tilgivelse fra andre enn Allah, fordi ingen andre kan tilgi foruten Ham.

Sjette: “og ikke turer frem i det de har bedrevet, med vitende og vilje”

Dette betyr at de ikke fortsetter å begå synd mens de vet at det er en synd, og de ​​vet storheten av Han som de er ulydig mot. Og Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “De troende går det godt, som er ydmyke i sine bønner, som vender seg bort fra tomt prat, som betaler Zakah, som holder sitt kjønnsliv i tømme, unntatt når det gjelder hustruer og slavinner, for da kan de ikke lastes, men de som begjærer noe utover dette, går over grensen, som passer betrodd gods og sine forpliktelser, og som overholder sine bønner. Disse er arvingene, som skal arve al-Firdaws (høyeste nivået i Paradiset). Der skal de være og bli.”

Disse edle Versene har kombinert mange beskrivelser av Paradisets folk:

Det første: “De troende”

Disse er de som tror på Allah og i alle troens forpliktelser, i forhold til Englene, Bøkene, Budbringerne, den siste Dagen, og det Guddommelige Dekretet både dens gode og dårlige. De tror på alt dette og praktisere det i sine uttalelser og handlinger.

Det andre: “som er ydmyke i sine bønner”

Det vil si at deres hjerter er til stede i bønnen, og de føler seg som om de står mellom hendene til Allah (Subhanahu wa Ta’ala) og at de snakker til Ham med Hans ord og de kommer seg nærmerer Ham med Hans erindring, og de gjør du’a til Ham. Alt dette gjør dem ydmyke.

Det tredje: ” som vender seg bort fra tomt prat”

Tomt prat er alt som ikke har noe nytte, og det er ikke bra i dets ord eller handling. Så de holder unna det på grunn av deres styrke og deres vilje til ikke å kaste bort tid. Akkurat som de gjør deres bønn fylt med ydmykhet, de sørger for at tiden deres er fylt med nytte.

Det fjerde: “som betaler Zakah”

De betaler det de er forpliktet til, og dette er en måte å rense deres ord og handlinger på.

Det femte: “som holder sitt kjønnsliv i tømme, unntatt når det gjelder hustruer og slavinner for da kan de ikke lastes “

De beskytter deres sømmelighet fra å begå zinaa, og også fra å berøre og se. “for da kan de ikke lastes” viser at det er tillatt for dem å være sammen med sine koner og det deres høyre hånd besitter(slavinner), ” men de som begjærer noe utover dette, går over grensen “ viser at masturbering er ikke tillatt, fordi Verset nevner kun koner og det den høyre hånd besitter av slavinner.

Det sjette: ” som passer betrodd gods og sine forpliktelser “

De gjør det de lover på dets lovede tid med dets lovede forhold.

Det syvende: “og som overholder sine bønner”

Det vil si at de overholder den og beskytter den fra forsømmelse og uoppmerksomhet. Dette gjør de ved at de ber bønnene på deres angitt tidspunkt og i forhold til dets krav, plikter og søyler.

Allah har nevnt beskrivelsen av Paradisets folk i mange deler av Koranen. Allah nevner dem slik at den som ønsker å gå til Paradis vil kjenne til dens krav.

[Ahaadeeth som beskriver Paradisets folk]

Det fins også mange Ahadeeth som beskriver folket av Paradis.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er ingen blant dere som gjør wudoo, og så sier han:” Jeg bærer vitnesbyrd om at det fins ingen Gud, unntatt Allah Alene uten partnere, og jeg bærer vitnesbyrd om at Muhammad er Hans slave og sendebud ‘, bortsett fra at de åtte dørene til Paradise er åpnet for dem, og de ​​kan gå inn fra hvilken som helst av de som de ønsker.”(Muslim).

Og: “Den som tar en vei for å søke kunnskap, Allah vil gjøre lett for ham, ved det, en vei til som fører til Paradiset.” (Muslim).

Og: “Skal jeg ikke fortelle dere om noe som ved hjelp av det Allah sletter synder og hever dere i status” De sa: “Ja, O Sendebudet til Allah.” Han sa: “Å gjøre wudoo ‘godt selv når det er vanskelig, å ta mange skritt til moskeene og å vente på bønnen etter bønnen. Dette er som (tilsvarende i belønning) å vokte grensen (til muslimske land).” (Muslim).

Og: “Den som bygger en moské for Allah, mens han søker fornøyelsen av Allah (ved å bygge moskeen) Allah ville bygge for ham et hus i Paradis.” (Bukhari og Muslim).

Og: “Fem bønn har Allah foreskrevet på slavene, den som utfører dem uten å miste noen av dem, og med dets rettigheter, de har da en pakt med Allah at de vil komme inn i Paradiset.” (Ahmad, Abu Dawood, Nisaee).

Thawban (RadiAllahu anhu) spurte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) om en handling som trer ham inn i Paradiset. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Du bør gjøre sujood, for du vil ikke gjøre ett eneste sajdah for Allah, bortsett fra at Allah vil derved heve deg én grad (i status) og vil derved fjerne en synd fra deg.” (Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er ingen muslimsk slave som ber til Allah 12 rakaat av ekstra bønn, bortsett fra at Allah bygger for dem et hus i paradis.” (Muslim).

Og de er fire før Dhuhur, og to etter det, to etter Maghrib, og to etter Isha, og to før Fajr.

Muadh ibn Jabal (RadiAllahu anhu) spurte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) å fortelle ham om en handling som vil bringe ham nærmere Paradise og holde ham vekk fra Helvete. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Du har spurt om en sak av stor betydning, men det er enkelt for den som Allah gjør det enkelt for. Tilbe Allah og knytte ingenting med Han. Overhold bønnen, betal Zakah, overhold fasten i Ramadan og utfør Pilegrimsreisen. (Ahmad, gradert Saheeh av Tirmidhee).

Jabir ibn Abdullah (RadiAllahu anhu) fortalte: Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som har tre døtre, og han bryr seg om dem, han er barmhjertig mot dem, og han gir dem klær, da vil han komme til Paradiset” Det ble sagt: “O Allahs sendebud, hva om han har kun to?” han sa: “Til og med to.” Noen av folket trodde at hvis de hadde sagt til ham en, ville han ha sagt til og med en.” (Ahmad).

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også i en lengre Hadith: “Folket i Paradise er tre: En som utøver myndighet og er rettferdig, en som er sannferdig og har blitt begavet med evnen til å gjøre gode gjerninger. Og den som er barmhjertig, og godhjertet mot hans slektninger og til alle gudfryktige muslimer, og som ikke strekker ut sin hånd (tigging) til tross for å ha en stor familie å støtte.” (Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ble spurt om hvilke ting som oftest fører folk inn i Paradis. Han sa: “Frykt for Allah (Taqwa), og god oppførsel.” (Tirmidhee og Ibn Habban).

Disse Ahadeeth viser oss mange av handlingene til folket i Paradise, for den som ønsker å nå det. Vi ber Allah om å gjøre enkle vår vei til Paradis og at Han vedvarer oss på det som fører oss dit. Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top