Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 22)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 22)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 22)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: I disse velsignede siste ti nettene er Laylatul-Qadr som Allah har hedret fremfor alle andre netter, og gjennom den har Han hedret dette Ummah.  Allah sier: “Vi har åpenbart den i en velsignet natt. Vi sender alltid advarsler. I denne natt bestemmes alle visdoms saker ved Vårt bud. Vi sender alltid ut, som en nåde fra Herren. Han er den Hørende, den Allvitende. Herren over himlene og jorden og alt som mellom dem er, om dere har overbevisningens tro. Det er ingen gud unntatt Ham. Han gir liv og død, deres og deres henfarne fedres Herre. ” 44:3-8

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) beskrev den som velsignet på grunn av dydene og godheten den besitter. Av dens storhet er at Koranen ble åpenbart i det, og Allah beskriver denne natten som natten der hver klok befaling blir gjort klart. Dette betyr at på denne kvelden forordner Allah for det kommende året hver persons inntjening, godt og ondt, og alt annet som vil skje med dem.

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: Vi har sendt den ned i Laylatul-Qadr. Hvordan kan du vel vite hva Laylatul-Qadr er! Laylatul-Qadr er bedre enn tusen måneder! I den stiger englene og Ånden ned, på sin Herres bud, med verv av alle slag. Den er fred til morgenrøden stiger frem. 97.

“Qadr” kan bety storhet, eller det kan bety å forordne fordi dette er natten som Allah vil forordne for det kommende året. “Bedre enn tusen måneder” betyr i forhold til dens egenskaper og handlinger. Det er grunnen til at enhver som tilbringer denne kvelden i tro og søker belønning, vil bli tilgitt for alle tidligere synder.

I den stiger englene, de er slavene til Allah som tilber dag og natt. De kommer til jorden i denne natt med godhet, velsignelse og nåde. og Ånden nedÅnden er Jibreel (aleyhi salam). Han er nevnt spesielt på grunn av hans storhet og dyd. Den er fred betyr at det er fred for muslimene fordi mange av de blir frigjort fra helvete på denne kvelden. til morgenrøden stiger frem betyr at Laylatul-Qadr slutter ved Fajr, og alle handlinger av tilbedelse i denne kvelden bør fortsette til Fajr.

I denne edle Surah, blir vi vist de mange dydene og velsignelsene ved denne natten.

Den første velsignelsen: Allah åpenbarte Koranen på denne kvelden som en veiledning til menneskeheten. Den inneholder deres lykke i dette livet og i det neste.

Den andre velsignelsen: storheten av denne natten som vi vil aldri være i stand til å forstå som Allah sier: Hvordan kan du vel vite hva Laylatul-Qadr er!

Den tredje velsignelsen: Den er bedre enn tusen måneder.

Den fjerde velsignelsen: Englene som kommer ned i denne natten, kommer ned kun med godhet, velsignelse og barmhjertighet.

Den femte velsignelsen: Den er fred eller sikkerhet fra straffen av Allah.

Den sjette velsignelsen: På grunn av dens storhet åpenbarte Allah en Surah om det som vil bli resitert frem til Dommedagen.

Blant dydene av denne måneden er at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som tilbringer natten av Laylat al-Qadr i bønn ut av tro og i håp om belønning, vil bli tilgitt hans tidligere synder.” (Bukhari). Det vil si å ha tro på Allah, samt å forvente å bli belønnet av Han.

Laylatul-Qadr er i Ramadan fordi Allah sier: Vi har sendt den ned i Laylatul-Qadr.” I tillegg: “I måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart.” Så fra disse to Ayah vet vi at Laylatul-Qadr er i Ramadan.

Denne kvelden ble også åpenbart for de andre nasjonene, slik som det berettes at Abu Dhar (ra) spurte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Å Allahs sendebud, fortell meg om Laylatul-Qadr, er den i Ramadan?” Han sa: “Ja, det er i Ramadan. “Han spurte: “Følger den kun med profetene slik at når de dør den forsvinner, eller blir den værende inntil Dommedagen? “Han svarte: ” Ja, den er (varer) helt til Dommedagen.”

Men dens storhet og belønning gjelder kun for dette Ummah slik som det er med dagen av Jumuah (fredag), og Allah vet best.

Denne kvelden befinner seg i de siste 10 nettene av Ramadan slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Søk den i de siste ti nettene i Ramadan.” (Bukhari og Muslim).

Bevisene tyder på at den er i de oddetall nettene. Slik profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Søk den i witr (oddetall) nettene av de siste ti nettene i Ramadan.” (Bukhari).

Det er mer sannsynlig at den befinner seg i de siste syv nettene, slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Søk det i de siste ti nettene, men hvis du er svak eller gammel,  ikke la de siste 7 nettene gå forbi deg.” (Muslim).

Og blant disse siste syv, er det mest sannsynlig at den er den 27 natten som Abi bin Ka’b (ra) sa: “Ved Allah vet jeg når Laylatul-Qadr er, og det er natten som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret oss til å tilbe i, og det er den er den 27 natten. “(Muslim).

Den 27 bør ikke være den eneste natten som blir utpekt, fordi det kan hende at den er den 27 ett år, deretter den 25 et annet år, i henhold til Allahs vilje. Denne kvelden har blitt skjult av Allah (Subhanahu wa Ta’ala) som en nåde for de troende, slik at de kan øke i bønn, dhikr, og du’a, og komme seg nærmere Allah. Også, slik at Allah kan se den som er dedikert til søke ut den natten, i motsetning til den som er lat.

Mine brødre: Laylatul-Qadr er større og bedre enn 1000 måneder. Så strev hardt og strev i å søke denne natten, og ikke være likegyldige. O Allah, gjør oss av de som faster i Ramadan, og blir vellykket i deres tilbedelse i Laylatul-Qadr.

O Allah, gjør blant de som konkurrer om gode gjerninger, som rømmer fra ugjerninger, som blir trygge i Paradisets boliger. La oss være sammen med de som Du har velsignet og beskyttet fra synder. O Allah, beskytt oss fra fristelser og prøvelser, og la oss unnvike umoralskheter både det synlige og usynlige av det. O Allah, velsigne oss med å takke Deg og tilbe Deg på best mulig måte. Gjør oss blant de som adlyder Deg og er blant Dine allierte.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top