Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 20)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 20)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 20)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Allah hjalp de troende i mange situasjoner, i slagene av Badr, al-Ahzab, al-Fath, Hunayn og andre. Han hjalp dem som en oppfyllelse av Hans løfte: ” Det påligger Oss å hjelpe de troende.” 30:47. Og Han hjalp dem fordi de sto for religionen som er overlegen alle andre religioner. Så de som holder seg til denne religionen, de blir da overlegne over alle andre nasjoner. “Han er Den som sendte Sitt sendebud med ledelse og sannhets religion, for å la den stå frem overfor all religion, selv om det er avgudsdyrkerne imot.” 9:33.

Allah hjalp dem fordi de forberedte seg både fysisk og åndelig. De sto støtt da de konfronterte fienden, og de fulgte Hans veiledning og fikk Hans støtte: “Bli ikke lei og bedrøvet! Dere er ovenpå, såfremt dere er troende! Om dere får sår, så har tilsvarende også rammet de andre. Vi fordeler slike dager blant menneskene, for at Allah kan vite hvem som tror, for at Han kan ta ut martyrer blant dere, Allah liker ikke urettferdige,” 3:139-140.

Så de gikk frem i styrke, og de gjorde klart alle slags forberedelser, som Allah sier: ” Gjør klar mot dem alt dere makter av stridskrefter og rytteri, så dere kan sette skrekk i Allahs og deres fiende og andre i tillegg, som dere ikke vet om.” 8:60.

De gjorde klart både innvendig styrke og utvendig militær makt, og Allah hjalp dem fordi de hjalp Hans religion. Allah sier: ” Allah vil hjelpe dem som hjelper Ham, og Allah er Sterk og Mektig, dem, som hvis Vi gir dem fotfeste på jorden, forretter bønnen, betaler det rituelle bidrag, påbyr det rette og forbyr det urette.”22:40-41. All makt og styrke som motsetter seg Ham, blir sveket og ydmyket.

Når hjelpen og støtten synes å virke fjern i en troendes øyne, så vet han at enden tilhører Allah, og at Han forandrer ting som Han vil.

Når den troende blir gitt makt på jorden, han må ikke bli lurt av grådighet, selvskryt, stolthet, eller ugagn. For det er kun det å følge Allahs religion og overholdelse av det som vil øke og bevare hans makt.

Allah har beskrevet og tydeliggjort hvem som fortjener Hans hjelp:

Den første beskrivelsen:

dem, som hvis Vi gir dem fotfeste på jorden, forretter bønnen …” 22:40.

Og makt på jorden blir ikke realisert før Allahs tilbedelse virkeliggjøres, slik som Han sier:

“Allah har lovet dem av dere som tror og lever rettskaffent, at Han vil la dem overta landet, som Han i sin tid lot dem som var før dem overta, og at Han vil befeste deres religion, som Han har godkjent for dem, og bytte deres frykt med sikkerhet. «Meg skal de tjene, og ikke sette noe ved Min side.” 24:55.

Så hvis den troende strever for Allahs tilbedelse med oppriktighet i hans utsagn, handlinger og ønsker, samtidig som han ikke søker makt eller ros fra folk, og vedvarer på det i medgang og motgang, så vil Allah etablere ham og gi ham makt på jorden.

Den andre beskrivelsen:

Å etablere bønnen som er påkrevd av ham, oppfylle alle dens betingelser, søyler og forpliktelser, deretter perfeksjonere det ved mustahab (godt likt) handlinger. Han må perfeksjonere sin wudoo, og på korrekt måte gjøre rukoo ‘og sujood, og være oppmerksom i forhold til bønn tid og det å be i forsamling. Og han må opprettholde khushoo ‘, som er tilstedeværelsen av hjertet og stillheten av lemmer, fordi khushoo’ er sjelen av bønnen. Så en bønn uten khushoo ‘er som en kropp uten sjel.

Ammar bin Yasir sa at profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig en person kan avslutte bønnen med ingenting annet enn en tiendedel av det skrevet for ham, eller en niendedel, en åttendedel, en syvendedel, en sjettedel, en femtedel, en fjerdedel, en tredjedel, eller halvparten.” (Abu Dawood og Nisaee).

Den tredje beskrivelsen:

 Å gi Zakah. Dette inkluderer å gi det til de som fortjener det, å søke Allahs fornøyelse ved det, å rense seg selv og sin formue samt å hjelpe de fattige. Og vi har allerede diskutert Zakah på dag 17.

Den fjerde beskrivelsen:

 Å påby det som er godt. Godt (Al-ma’ruf) er alt som Allah og Hans budbringer beordret, enten obligatorisk eller mustahab (godt likt). En troendes forhold til en annen troende er som en vegg, den ene delen støtter den andre. Så akkurat som den troende liker for seg selv å være lydig og rettskaffen, så må han elske det samme for hans brødre.

Den femte beskrivelsen:

Å forby det onde (Al-munkar), som er alt som Allah og Hans budbringer forbød, fra større eller mindre synder, i forhold til tilbedelse, oppførsel eller samhandling med folk.

Å påby det gode og forby det onde, er en kilde til ære og samhold for dette Ummah. Derfor, er det en plikt for enhver muslim å gjøre det så mye som de kan. Allah sier: “Og la det bli [oppstått] fra dere en nasjon som påbyr det gode og forbyr det onde. Disse vil det gå godt! Vær ikke som dem som kommer i splittelse og uenighet, etter at de har mottatt klar beskjed. Disse er hjemfalne til stor straff”. 3:104-105.

Hadde det ikke vært for det å påby det gode, og forby det onde, så ville folket ha splittet inn i mange ulike grupper og sekter. Og ved det, ble dette Ummah favoriserte over alle andre. Allah sier: “Dere er det beste folk som er sendt ut til menneskene. Dere påbyr det gode og forbyr det onde, og tror på Allah. Om skriftens folk hadde trodd, hadde det vært bedre for dem. Noen av dem tror, men de fleste av dem er ugudelige.” 3:110.

Allah, Subhanahu wa Ta’ala, forteller om de som ignorerte denne plikten: ” De av Israels barn som var vantro, ble forbannet ved Dawood og Isa, Maryams sønns lepper. Dette på grunn av deres ulydighet og deres overtredelser. De sluttet ikke med det forkastelige som de gjorde. Ille var det de bedrev! “5:78-79.

Disse fem beskrivelsene, når de blir realisert, sammen med besluttsomhet og forberedelser, vil resultere i Allahs hjelp. Så de som oppfyller disse kravene, vil bli hjulpet på måter de har aldri forestilt seg. Sannelig, den troende vet at fysisk makt, uansett hvor sterk, er ingenting i forhold til kraften av Allah som skapte dem.

Allah har fortalt oss om de som ble lurt av sin makt, og hva deres ende ble:

“Hva Ad angår, så viste de uberettiget hovmod på jorden, og sa: «Hvem er større enn oss i makt?» Hadde de da ikke innsett at Allah, som skapte dem, var større enn dem i makt? Og de fornektet Vårt ord. Vi sendte over dem en rasende vind i uhellsvangre dager for å la dem smake fornedrelsens straff i jordelivet. Men straffen i det hinsidige er mer fornedrende, og de kan ikke hjelpes.” 41:15-16.

Og Firoun (Farao) skrøt av hans kongedømme i Egypt, og elvene som rant under ham, så Allah druknet ham i vannet han skrøt av, og ga hans kongedømme til Musa og hans folk, som Firoun anså som lavtstående.

Og Quraysh skrøt av deres makt, og kom ut for slaget i Badr, arrogante og ut etter å imponere folk. Deres ledere sa: “vi kommer ikke tilbake fra Badr før vi slakter kamelene der, og drikker vin, og lytter til musikk, slik at alle araberene vil høre om oss.” Så Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og hans følgesvenner tilintetgjorde dem, og de ble et eksempel for ydmykelse frem til Dommedagen.

Så vi muslimer i disse tider, hvis vi tok virkemidlene som fører til seier, og oppfylt forpliktelsene til vår religion, og vi ble et eksempel til etterfølgelse, ikke etterfølgere til andre, og vi brukte moderne militær teknologi med oppriktighet til Allah, Allah vil hjelpe oss mot fienden vår som Han hjalp de før oss. “Det er Allahs praksis, anvendt i tidligere tider. Du vil aldri finne endring i Allahs praksis. 48:23.

O Allah, gi oss virkemidlene som fører til seier, ære og opphøyelse for Islam og nedverdigelse for vantro og ulydighet, sannelig Du Er Den Givende.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top