Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 16)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 16)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 16)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Allah sier i Koranen: “De ble kun pålagt å tjene Allah i religiøs oppriktighet overfor ham, som Allah-søkere, og å forrette bønnen og gi Zakah (obligatorisk veldedighet). Dette er rett religion.” 98:5.

Og: “Overhold bønnen, betal Zakah! Gi Allah et godt lån! Alt godt dere sender i forveien for dere, dere vil finne det igjen hos Allah, som en bedre og større belønning. Be Allah om tilgivelse. Allah er tilgivende, nåderik!” 73:20.

Og: “Det dere gir ut av Ribaa (lån med renter) for forøkelse på folks bekostning, det gir ingen forøkelse hos Allah. Men det dere gir i Zakah for å oppnå Allahs bevåkenhet, gir mangedoblet verdi for giverne.” 30:39.

Versene som beskriver Zakah som en plikt er mange. Når det gjelder Ahadeeth (flertall av Hadith), er det i Sahih Muslim fortalt av Abdullah ibn Umar (RadiAllahu anhuma) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Islam ble etablert på fem, Tawhid (å erklære Allahs enhet), å etablere bønn, å gi Zakah, å faste Ramadan og Hajj …”

Så det å gi Zakah er en av Islams fem søyler. Den som fornekter denne plikten mens de er klar over det, så har de da blitt vantro og de faller ut av Islam. Den som er for grådig i å utføre det, eller er mangelfull i det, så er de blant de som gjør urett og som er likegyldige til at de kommer til å bli straffet for det.

Zakah er obligatorisk på fire ting:

Det første: Det som kommer ut av bakken som avlinger.

Dette er fra Allahs Ord: “Dere som tror, gi gaver av de goder dere har ervervet, og av det Vi har frembrakt for dere av jorden.” 2:267.

Og: “Spis av deres frukter når de bærer frukt, og gi det som tilbørlig er på innhøstingsdagen, men sløs ikke! Han liker ikke sløsere!” 6:141.

Den største av rettigheter som dine penger har over deg er Zakah. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “På et land som vannes av regnvann eller ved naturlige vannkanaler eller om landet er vått på grunn av en av vann kanal i nærheten, da blir en Ushr (dvs. en tiendedel) obligatorisk (som Zakah), og på det landet som vannes ved en brønn, halvparten av en Ushr (dvs. en tyvendedel) blir obligatorisk (som Zakah på avkastningen av landet).” (Bukhari).

Zakah skyldes ikke inntil avlingene når terskelen (nisaab) som er fem Awsuq. En Awsuq tilsvarer seksti Sa’ah. Dette betyr at terskelen er 300 Sa’ah. Dette er beregnet til å være ca 612 kilo. Det er ikke noe Zakah på annet enn det.

Det er ingen Zakah på frukt og grønnsaker.  Dette er kjent fra uttalelsen til Umar (RadiAllahu anhu): “Det er ingen veldedighet på grønnsaker.” Og uttalelsen til Ali (RadiAllahu anhu):”Det er ingen veldedighet på epler og lignende. Men hvis de selger det for penger, og ett år har gått på dets overskudd, så er det Zakah på den.”

Det andre: Dyr som kameler, sauer, storfe.

Terskelen for at Zakah blir obligatorisk for kameler er fem, kyr er tretti, og på sauene er det førti stykker.

Det tredje: Gull og sølv, uansett hvilken tilstand de er i.

Som Allah sier: “De som samler seg skatter av gull og sølv, og ikke bruker dem for Allahs sak, for dem skal du bebude en smertelig straff, den dag da skattene gjøres glødende i helvetes ild, og de brennemerkes med dem på pannen, sidene og ryggen: «Dette er det dere har samlet til dere selv! Smak nå det dere har samlet i lader!»” 9:34-35.

Den beste måten å gi Zakah på, er ved å gi den i veien for Allah.

Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu) fortalte at Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er ingen eier av gull eller sølv som ikke betaler det som skyldes på dem, enn at da Dommedagen kommer, vil det bli slått ut for ham plater av ild som vil bli oppvarmet i Ilden av helvete, og hans sider, panne og rygg vil bli merket med dem. Hver gang de avkjøles de vil varmes opp for ham, på en dag hvis varighet er som femti tusen år, helt til dommen er passert blant folket. Så vil han bli vist hans vei, enten til Paradiset eller til helvete.”(Muslim).

Zakah skyldes på gull og sølv uansett om det brukes eller oppbevares. Dette er kjent fra Hadith av Abdullah ibn Amr ibn Al ‘Aas (RadiAllahu anhuma) at en kvinne en gang kom til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) med sin datter som hadde på seg to tykke armbånd av gull. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) spurte om hun hadde betalte Zakah på armbåndene, så hun svarte nei, så svarte han med å spørre om hun ønsket at Allah vil erstatte dem med armbånd av ild på Dommedagen. Hun fjernet armbåndene og ga dem til Profeten og sa: “Dette er for Allah og Hans sendebud.” (Ahmad, Abu Dawood, Nisaee, Tirmidhee).

‘Aisha (RadiAllahu anha) sa at: “Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) kom til meg og så meg iført sølv ringer, hvorpå han spurte: “Hva er dette, Aisha? “Jeg svarte: “Jeg bruker dem for å pryde meg selv for deg, O Allahs sendebud.” Han sa: “Har du betalt dens Zakah? “Jeg sa: “Nei.” Så sa han: “Straffen for dem i helvete er nok for deg” (Abu Dawood, Bayhaqi, Hakim).

Zakah skyldes ikke på gull til den når sin terskel, som er tjue dinarer. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa om gull: “Det er ingenting på dere til den når tjue dinarer.” (Abu Dawood). Dette skal beregnes til dagens valuta.

Zakah skyldes ikke på sølv til den når sin terskel, som er fem ‘Awaq. Dette er fra uttalelsen av Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Det er ikke noe veldedighet på annet enn fem ‘Awaq.” (Bukhari og Muslim)

(Shaykhen beregner dette til dagens valuta.) Zakah tas på kontanter fordi kontanter tar plassen til sølv, så hvis du kommer til terskelen av sølv så må du betale Zakah på det. Zakah skyldes på penger, gull og sølv uansett om de er i din besittelse eller ikke. Så på grunn av dette, skyldes Zakah på et lån som gis bort også. Personen kan enten legge til lånet med pengene sine hvert år, eller de kan vente til de får pengene tilbake, og deretter betale det de ville ha betalt for hvert år.

Det fjerde: Alt som blir holdt med den hensikt til å handle med og tjene penger på, fra dyr, biler, mat og drikke osv.

Så personen skal beregne kostnadene av det hele når den har nådd ett år i hans besittelse. Da de bør ta ut 2,5 % av den totale mengden. Beløpet blir ikke beregnet i forhold til hvor mye personen har betalt, men det tas i forhold til hvor mye produktet er verdt.

Det er ikke noe Zakah på det en person bruker på seg selv, det være seg mat, drikke, hus, dyr, biler eller klær. Dette er basert på uttalelsen av Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Det skyldes ikke noe veldedighet på en slave eller en hest som hører til en muslim.” (Bukari og Muslim).

Ingen Zakah kreves av en person for det han har av skip, møbler, verktøy, biler, eiendom osv, selv om han har gjort dem klare for utleie. Hvis en person eier mange eiendommer som er verdt millioner, men han bruker ikke de ved å kjøpe eller selge, men i stedet har han dem for å bruke selv eller for utleie, så skyldes ingen Zakah på disse eiendommene, selv om de er mange. Zakah skyldes i stedet på det som han tjener fra dem i leie eller inntekt. Zakah må betales av leieinntekter da ett år har gått siden starten av kontrakten. Hvis ett år ennå ikke har passert, så ingen skyldes Zakah.

Mine brødre; betal Zakah som dere skylder og rengjør dere selv ved dette. For sannelig å betale Zakah er en fortjeneste og ikke et tap. Ha oversikt over alt dere besitter som dere må betale Zakah på. Og be Allah om å godta fra dere det dere gir og at Han velsigner det dere har igjen. Og all lovpris tilhører Allah- all verdens Herre, og måtte Allah sende Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top