Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 1)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 1)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 1)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 1)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah:

All ros er til Allah, Den som brakte alt inn i eksistens og skapte, og som skapte vann og jord. Ingenting er skjult for Hans syn, ikke engang mauren som er skjult i natten. Ingenting lik vekten av et atom, i jorden under eller himmelen oventil, er langt fra Hans kunnskap.

“Ham tilhører alt i himlene og på jord, det som derimellom er, og det som er under jorden. Tal bare høyt, for Han kjenner det hemmelige selv om det er godt skjult. Allah, det er ingen gud unntatt Ham. Hans er de vakreste navn.” 20:6-8.

Han skapte Adam (alayhi as-salaam), testet ham, deretter valgte han og snudde Seg mot ham med tilgivelse og ga ham veiledning. Han sendte Nooh (alayhi as-salaam) og han laget skipet under ledelse av Allah. Han reddet Sin Khaleel/venn (Ibrahim-alayhi as-salaam) ut av ilden, og gjorde at dens varme ble til kjølighet og fred for ham. Han ga Musa (alayhi as-salaam) ni tegn, men Fir `Aoun (Farao) tok ikke hensyn til de. Han støttet `Isaa (alayhi as-salaam), og åpenbart boken til Muhammad (salahu ‘alyhi wa salam)  i det er klare tegn og veiledning. Jeg priser Ham for alle Hans velsignelser som ikke kan oppsummeres.

Jeg ber til Allah om at Han sender Sin fred og velsignelser over Profeten Muhammad (salahu ‘alyhi wa salam) , hans familie og hans følgesvenner.

Deretter:

Mine brødre! En ærefull måned har steget opp over oss, og en flott sesong der Allah øker belønning (for de gode gjerninger som er gjort i det), og åpner i det dørene til godhet for alle arbeidsvillige – måneden som er full av godhet og velsignelser, måneden av veldedighet og donasjoner. “Ramadan er måneden som Koranen ble sendt ned i, som en veiledning til menneskeheten, også klare tegn for veiledning og dom (mellom rett og galt).” 2:185. Det er måneden som er kjent for dens nåde, tilgivelse og sikkerhet fra Ilden (av Helvete).

Den første (delen) av det er nåde, midten av det er tilgivelse, og det siste av det er sikkerhet fra Ilden.* Nyhetene om månedens storhet og preferanse er utbredt, og bevisene for dette er velkjent. Som det fremgår i Saheehayn (Bukhari og Muslim), “På myndighet av Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu), at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Når Ramadan kommer, er dørene til Paradiset åpne, og Helvetes dører er stengt, og djevler er lenket fast.” Dørene til Paradiset er åpne i denne måneden grunn av de økte antall gode gjerninger (gjort i det), og også som en oppmuntring til de som gjør det. Og dørene til Helvete er stengt på grunn av de lavere antall synder gjort av de troende. Og djevlene er lenket og hemmet fra å utføre ugagn som de kan gjøre utenfor Ramadan.

Imam Ahmad forteller på myndighet av Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu), at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Min Ummah (nasjon) ble gitt fem konkrete ting i løpet av måneden av Ramadan som ingen ummah før oss ble gitt. Den fastendes ånde er søtere til Allah enn lukten av musk, og englene ber om tilgivelse for de fastende helt til de spiser, og Allah forskjønner Paradiset hver dag og sier: “Mine rettskafne tjenere er i ferd med å bli spart lidelse og skade, deretter vil de bli sendt til deg”, djevlene blir lenket fast, slik at de ikke er i stand til å gjøre hva de normalt ville ha gjort, og de (de fastende) blir tilgitt i på den siste kvelden.” De (Sahaba) sa: “O Allahs sendebud, refererer du til Laylatul-Qadr? “Han svarte:” Nei, men sannelig belønningen følger den gode gjerning, når gjerningen er utført.”

Mine brødre, disse er fem spesielle ting som Allah har valgt spesielt for dere blant alle andre nasjoner.

Den første er at den fastendes ånde er mer elsket av Allah enn lukten av musk. Dette er en lukt som er mislikt blant folket, men for Allah er den bedre enn duften av musk fordi den oppstår (på grunn av) tilbedelse og lydighet til Allah. Alt som oppstår på grunn av tilbedelsen av Allah og hans lydighet er elsket av Allah Den Opphøyde, og deretter belønner Han dem med det som er mer overlegent, og mer foretrukket. Ser du ikke se martyren som blir drept i veien for Allah med den hensikt at Allahs ord blir dominerende? De vil komme på dommedagen med blod som er rødt, men lukten vil være lukten av musk. Og også under Hajj, Allah sier til Hans engler, “Se på Mine slaver som har kommet til Meg pjuskete og støvete.” (Fortalt av Ahmad og Ibn Habban i hans Sahih). Dette pjuskete utseende er elsket av Allah i denne situasjonen fordi den er et tegn på lydighet til Ham siden den representerer overholdelse av ihram og avståelse fra luksus.

Det andre er at englene ber om tilgivelse for de fastende helt til de bryter fasten. Engler er edle slaver av Allah, “som ikke er ulydige mot Allah i det Han befaler dem, og gjør det de er pålagt.” (66:6) Og de er de som fortjener mest at deres du’a (bønn) på vegne av de fastende blir besvart, så fort de er gitt tillatelse til det. Når Allah gir dem tillatelse til å gjøre det, er dette et bevis på storheten av fastingen til den som faster. Og når tilgivelse er søkt, bringer det tilgivelse samt en beskyttelse mot synder i dette livet og i det neste. Alle sønnene til Adam er syndere som er i behov av tilgivelse fra Allah.

Det tredje er at Allah forskjønner Paradiset hver dag og sier: “Mine rettskafne tjenere er i ferd med å bli spart lidelse og skade, deretter vil de bli sendt til deg.” Lidelsene refererer til lidelser og vanskeligheter i dette livet. Tjenerne skynder seg til å gjøre det gode som gir dem lykke i dette livet, så vel som den neste, og som vil bringe dem til Dar Assalaam (Fredens Bolig/Paradiset).

Det fjerde er at djevlene blir låst med kjettinger slik at de ikke kan villede de troende fra sannheten og holde dem fra det som er godt. Dette er fra Allahs hjelp for den troende; at deres fiender: de som kaller deres folk til å være følgesvenner av Ilden (Helvete), blir fengslet. Som et resultat av dette, vil du se at den troende gjøre flere gode handlinger, og holder seg unna fra å gjøre ondt i denne måneden mer enn i noen annen måned.

Det femte er at Allah tilgir Ummah (nasjonen) til Muhammad (salahu ‘alyhi wa salam) på den siste natten av denne måneden. Hvis de gjør det som kreves av dem i denne velsignede måneden, av fasting og bønn, da vil Allah belønne dem når de har fullført handlingen. For sannelig den gode handlingen belønnes ved fullføringen av handlingen.

Det er tre måter som Allah belønner Hans slaver på i denne måneden.

– Den første måten er at Allah har lovfestet for dem gode gjerninger som vil bli et middel for å få tilgivelse for sine synder og heving av deres status. Og hadde Allah ikke lovfestet det, ville det ha vært galt for dem å tilbe Allah med det. For sannelig, tilbedelseshandlinger skal ikke tas, bortsett fra de som ble åpenbart av Allah til Hans sendebud, og det er derfor Allah har truet dem som gjør det som Han ikke har lovfestet. Og Han har gjort dette til en form for shirk (handlingen av å gi Allah partnere). Allah sier: “Er det så at de har medguder som har bestemt for dem en religion som Allah ikke har tillatt?” (42:21)

– Den andre måten er at Allah gir dem Tawfeeq (evnen) til å gjøre de rettskafne gjerninger som mange andre har forsømt. Hadde det ikke vært for Allahs hjelp, så ville de ikke ha gjort disse gjerningene, så til Allah tilhører all ros og elskverdighet. “De ser det som en gunst mot deg (O Muhammad) at de har antatt Islam! Si: «Se det ikke som en gunst mot meg at dere har antatt islam. Nei, det er Allah som viser dere gunst ved at Han ledet dere til troen, hvis dere snakker sant.” (49:17)

– Den tredje måten er at belønningen multipliseres med opptil 700 ganger, og til mangedobbelt av det. Så både de gode gjerningene og belønning for dem er fra Allahs ynde og gavmildhet, og all ros skyldes Allah Herren over alle verdener.

Mine brødre, å nå Ramadan er en stor velsignelse over enhver som når den og som oppfyller dens vilkår ved å vende seg tilbake til Hans Herre. Dette gjøres ved å avstå fra Hans ulydighet og i stedet vende seg til Hans lydighet, og å snu seg fra å glemme Ham, og i stedet bevege seg til Hans erindring. Og fra å distansere seg fra Allah til i stedet å bevege seg nærmere Ham.

O du som ikke var fornøyd med å synde gjennom Rajab – slik at du var ulydig mot din Herre i Shaban

Fastemåneden (Ramadan) har nå nådd deg etter de – så ikke gjør den også til en måned av synd

Resiter Koranen og lovpris med iherdighet – Sannelig! Det er en måned for forherligelse og Koranen

Hvor mange avdøde mennesker har du kjent som fastet – fra blant familie, naboer og brødre?

Døden har slettet dem, og lot deg være igjen – i livet men, de levende er ganske nær de døde!

O Allah vekke oss fra denne uaktsomheten, og gi oss muligheten til å øke i Taqwah (Gudfryktighet), og gi oss muligheten til å benytte oss av vår tid i denne spesielle tiden, og tilgi oss og våre foreldre og alle muslimer, med Din miskunn. Og send Din fred og velsignelser på profeten Muhammad (salahu ‘alyhi wa salam).

 

*Dette er fra en Hadith som er gradert som Munkar (avslått) av Shaikh al-Albaanee i al-Dha `eefah (1569) på grunn av ukjente og avviste fortellere i dens kjede.

Comments are closed.

Scroll To Top