Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 29)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 29)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 29)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Avslutt denne måneden av Ramadan med tawbah (omvendelse) til Allah fra ulydighet mot Ham, og ved å vende tilbake til Ham med det som behager Ham. Sannelig, et menneske vil aldri slutte å begå synder og å være mangelfull. Og alle sønnene til Adam er syndere, og de beste av synderne er de som angrer.

[Shaykhen resiterer noen Vers om tawbah]

Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “dere må be Herren om tilgivelse og omvende dere til Ham. Så vil Han gi dere deres behov i rikelig monn til den tid som er bestemt, enhver etter sin fortjeneste. Om dere vender dere bort, så frykter jeg en svær dags straff for dere.” 11:3.

Og: “Si: «Jeg er bare et vanlig menneske som dere. Meg er åpenbart at deres Gud er én Gud, så ta rett vei til Ham, og be Ham om tilgivelse! Ve over avgudsdyrkerne,” 41:6.

Og: “Omvend dere alle til Allah, dere troende, så det må gå dere godt!” 24:31.

Og: “Dere som tror, vend dere mot Allah i oppriktig bot! Kanskje Herren vil stryke ut deres misgjerninger, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer.” 66:8.

Og: “Allah elsker de botferdige og dem som holder seg rene!” 2:222.

[Noen Ahaadeeth om tawbah]

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “O folk, omvend dere til Allah og søk Hans tilgivelse, for sannelig jeg omvender meg hundre ganger om dagen.” (Muslim).

Og han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig jeg omvender meg til Allah på én dag mer enn 70 ganger.” (Bukhari).

Og han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Allah er mer fornøyd med omvendelse av en slave da han snur seg mot Ham for omvendelse, enn når en blant dere er på en kamel i et vannløst ørken. På den (dvs kamelen) er hans underhold av mat og drikke , og han mister den, og han har mistet alt håp (for å få den tilbake) og legger seg ned i skyggen, og er skuffet over sin kamel. Plutselig  finner han kamelen stående foran ham. Han tar tak i dens nese snor og deretter ut av grenseløs glede sier: “Herre, Du er min tjener, og jeg er din herre.” Han begår denne feilen ut av ekstrem glede.” (Muslim). Den Allmektige gleder Seg i omvendelsen til slaven på grunn av Hans forkjærlighet for omvendelse og tilgivelse og for at slaven Hans returnerer til Ham etter å ha flyktet fra Ham.

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “Hvis sønn av Adam hadde et fjell av gull, de ville ønske å ha to fjell, og de vil ikke være fornøyd før deres munn er fylt med jord, og Allah tilgir den som omvender seg.” (Bukhari og Muslim).

Hva er tawbah (omvendelse)?

Tawbah er å vende tilbake til Allah fra ulydighet til lydighet, fordi Han (Subhanahu wa Ta’ala) er Den som er rettmessig tilbedt, og rettighetene til tilbedelse er at en person skal være underdanig og ydmyk overfor Herren med kjærlighet. Og hvis noen er ulydig mot Allah, da er deres tawbah å gå tilbake til Allah, og de må stå ved døren Hans på samme måte som en fattig mann i frykt og ydmykhet ville ha gjort.

Tawbah er en forpliktelse, og det er ikke tillatt å utsette det. Dette er fordi Allah og Hans sendebud beordret oss til å gjøre tawbah, og ingen person vet hva som vil skje med dem hvis de utsetter det. Det kan hende at døden overrasker dem før de har omvendt seg.

Å fortsette med ulydighet mot Allah vil gjøre hjertet hardt, og vil distansere en person fra Allah (Subhanahu wa Ta’ala) og vil redusere ens tro. For sannelig troen øker med lydighet, og reduseres med ulydighet. Å fortsette å begå synder vil føre til at det blir en vane, noe som vil gjøre det enda vanskeligere å stoppe, og dette vil åpne døren for Shaaytan og vil føre til flere og større synder.

De fem betingelsene av tawbah

Tawbah til Allah må være oppriktig, og den har fem betingelser.

Først: Det bør gjøres oppriktig kun for Allahs skyld, og med håp om å bli tilgitt, og frykt for å bli straffet. Vedkommende må ha kun det som sin intensjon. Han skal ikke gjøre det for en verdslig grunn, eller for å imponere noen. Hvis dette var hans intensjon, så vil hans omvendelse ikke bli godtatt.

Deretter: De bør føle anger og sorg over det de gjorde, og de bør ønske at de aldri gjorde denne synden. Denne angeren vil føre til omvendelse til Allah og at man kaster seg i ydmykhet foran Han. Det vil også føre til hat mot sin egen nafs (sjel/ego) som oppfordret han til å begå synden.

Tredje: De bør umiddelbart avstå fra å begå synden, ellers blir tawbah ikke akseptert. Hvis synden består av at man ikke gjør det som er obligatorisk (som f.eks. Zakah og Hajj) som han er i stand til å gjennomføre, så må han gjøre det umiddelbart. Tawbah godtas ikke hvis personen fortsetter med å gjøre synden. Så hvis han for eksempel sier: “Jeg har omvendt meg fra Ribaa (renter)” mens han fortsatt er involvert i det, så godtas ikke hans tawbah. I stedet vil dette ses på som å gjøre narr av Allah, og det eneste det vil øke mellom han og Allah er distanse og fjernhet.

Hvis noen stjal penger fra noen, da godtas ikke deres tawbah før de gir det tilbake til personen de stjal det fra. Hvis personen er død, så bør det bli gitt til deres arvinger. Hvis vedkommende ikke har arvinger, da skal det gis til Bayt al-mal (det offisielle stedet hvor muslimske skatter blir samlet og distribuert). Hvis de er usikre på hvem de pengene de stjal tilhører, så bør de gi det til veldedighet. Hvis de snakket om noen bak ryggen deres, så bør de be vedkommende om unnskyldning.

Og tawbah kan gjøres for en spesifikk synd mens man begår en annen type synd. Men dette kan ikke beskrives som ekte tawbah, med all dens vakre beskrivelser og høytstående status, inntil man gjør tawbah til Allah fra samtlige synder.

Fjerde: Personen skal bestemme seg for at de ikke går tilbake til synden. Dette er frukten av tawbah, samt beviset på dens oppriktighet. Så hvis personen sier at de har gjort tawbah, og så senere går han tilbake til synden, så viser dette at hans anger var ikke ekte og at han virkelig ikke hater synden.

Femte: Tawbah kan ikke gjøres etter to bestemte tidspunkter. En gang som er generelt for alle mennesker, og en gang spesifikt for hver person.

Når det gjelder den generelle tiden for alle mennesker, så er det da solen stiger opp fra vest. Som Allah sier: “Den dag da et Herrens jærtegn inntreffer, da nytter det ingen å tro som ikke har trodd før, eller ikke har gjort noe godt i sin tro.” 6:158.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som omvender seg før solen står opp fra vest, vil Allah tilgi dem.” (Muslim)

Når det gjelder det bestemte tidspunktet, så er det stadiene rett før en persons sjel forlater kroppen. Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Men det er ingen Tawbah for dem som turer frem i onde gjerninger, inntil en av dem står overfor døden, og da sier: «Jeg angrer nå.» “4:18.

Og når tawbah er korrekt og dets vilkår er oppfylt og akseptert, vil synden bli utvisket av Allah, uavhengig av størrelsen på synden.

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: Si: «Dere Mine tjenere, som har vist lettsindighet som vil ramme dere selv, fortvil ikke for Allahs nåde. Allah vil forlate alle synder, Han er den Ettergivende, den Nåderike.” 39:53.

Og Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: Men den som handler ondt eller pådrar seg skyld for urett, og så søker Allahs tilgivelse, han vil finne at Allah er tilgivende, nåderik.” 4:110.

Så skynd dere til å gjøre oppriktig tawbah, måtte Allah ha nåde med dere, før døden overrasker dere.

O Allah, veiled oss til oppriktig tawbah, som utvisker tidligere synder. Veiled oss til det som er enkelt og ikke det som er vanskelig. Tilgi oss og våre foreldre og muslimene, med Din nåde

Og sende fred og velsignelser på Profeten Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

 

Comments are closed.

Scroll To Top