Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 26)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 26)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 26)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Vit at det fins årsaker som fører til at man havner i Helvete. Disse årsakene har Allah (Subhanahu wa Ta’ala) klargjort i Koranen og på tungen av Profeten Hans (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam). Allah har fortalt oss om de slik at mennesker kan unngå de og beskytte seg mot de. Og disse er av to typer:

Første typen: Årsaker som gjør en person til en kafir (vantro), som tar ham vekk fra Iman (tro) til Kufr (vantro). Dette vil gjøre det obligatorisk at en slik person (en kafir) forblir i Helvete til for all evig tid.

Andre typen: Årsaker som gjør en person til en Faasiq (en som begår en stor stor synd eller gjentatte ganger begår mindre synder), og han fortjener å gå inn i Helvete, men han vil ikke bli værende der for alltid.

Vi skal nevne noen tilfeller av den første kategorien:

Det første tilfelle: Å begå Shirk (avgudsdyrkelse/ flerguderi).

Dette skjer ved å gi en partner til Allah i Hans Rububiyyah (Herredømme), Uluhiyyah (Tilbedelse), eller Asma wal Siffat (Navn og Egenskaper).

Så den som tror at det er/fins en annen skaper som samarbeider med Allah eller kun for seg selv, eller tror at det er/fins en annen Gud som fortjener tilbedelse, eller vier noen form for tilbedelse til en falsk gud, eller tror at noen har kunnskap, makt, osv., som kan sammenlignes med Allahs Kunnskap, Makt, osv., så har denne personen begått stor Shirk, og vil forbli i Helvete for alltid.

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Sannelig, for dem som gjør Shirk med Allah, har Allah stengt Paradiset, og deres herberge blir Ilden! For illgjerningsmenn er det ingen hjelpere.” 5:72.

Det andre tilfellet: Å begå Kufr (vantro).

Dette skjer ved at man ikke tror på Allah, eller Hans engler, eller Bøker, eller Budbringere, eller Dommedagen, eller Qadr (det guddommelige dekret).

Så den som ikke tror på en av disse enten ved å benekte det, eller tvile på det, så er han en kafir, som vil bli værende i Helvete til for all evig tid.

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier:De som fornekter Allah og de sendebud Han har sendt, og ønsker å gjøre en forskjell mellom Allah og Hans sendebud, de sier: «Vi tror på noen, og tror ikke på andre,» idet de søker en middelvei, disse er i sannhet vantro! De vantro har vi beredt en ydmykende straff.” 4:150-151.

Det tredje: Ikke tro på en av de fem søylene i Islam.

Så den som ikke tror på Tawheed (Allahs Enhet), eller i Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), eller at Islam er ment for hele menneskeheten, eller benekter kravet om bønn, faste, Zakah, eller Hajj, da er han en kafir fordi han benekter Allah, Hans Sendebud, og ijmaa ‘(enighet) av muslimene. Likeledes er den som benekter at Shirk er forbudt, eller det å drepe en uskyldig sjel som Allah har gjort forbudt å bli drept, eller at zinaa (hor) og homofili er forbudt, eller annet som er veldig klart og tydelig beskrevet i Koranen og Sunnah som haram (forbudt).

Dette er fordi han benekter Allah og Hans Profet. Men hvis en ny muslim (en konvertitt) benekter at en av disse er forbudt ut av sin uvitenhet, da vil han ikke bli en kafir før han lærer mer om religion. Men hvis han da fortsatt benekter det etter å ha fått kunnskap om saken, da blir han en kafir.

Det fjerde: Å gjøre narr av Allah eller Hans religion eller Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).

Allah sier: ” Hyklerne frykter at en åpenbaring om dem skal komme, som forteller dem det som bor i deres hjerter. Si: «Bare driv ap! Allah vil bringe frem det dere frykter!» Men om du spør dem, så vil de si: «Det var bare tomt prat og spøk.» Si: «Var det Allah, Hans ord og Hans sendebud dere drev ap med?”  9:64-65. Latterliggjøring er en av de verste måtene til å få folk til å ta lett på Allah, Hans religion og Profeten.

Det femte: Å forbanne Allah eller Hans religion eller Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).

Ibn Taymiyyah (rahimahullah) sa: “Den som forbanner Allah eller Profeten; da er han en kafir, uansett om den som forbanner dem mener at det er ulovlig eller lovlig (å gjøre det), eller (selv om) han er uvitende om dommen (på det).”

Våre følgesvenner (dvs. lærde) sa: “Han blir en kafir uansett om han spøkte eller var alvorlig.” Dette er riktig posisjon, og det er fortalt om Ishaq bin Rahawyah (rahimahullah) at han sa: “Muslimene er enige om at den som forbanner Allah eller Hans Profet eller benekter noe som Allah åpenbarte da han er en kafir, selv om han adlyder det Allah åpenbarte.”

Ibn Taymiyyah sa også: “Og dommen på å forbanne noen av profetene er det samme som dommen på å forbanne Profeten Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).”

Når det gjelder å forbanne andre enn Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): hvis intensjon til den som gjør det var å forbanne Profeten (indirekte), for eksempel, ved å forbanne noen av Sahaba fordi de pleide å imitere Profeten, da er vedkommende en kafir. Og han blir også en kafir hvis han beskylder en av Profetens koner av zinaa. Da har han ærekrenket Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), og gått imot Allahs ord: “Dårlige kvinner er for dårlige menn og dårlige menn er for dårlige kvinner. Gode ​​kvinner er for gode menn og gode menn er for gode kvinner “ 24:26.

Det Sjette: Å dømme i henhold til noe annet enn det Allah åpenbarte (Koranen og Sunnah), og samtidig tro at det er mer riktig og fordelaktig, eller at det er likt det som Allah åpenbarte, eller å tro at det er tillatt å gjøre det.

Den som gjør dette er en kafir, fordi Allah sier: ” De som ikke dømmer etter det som Allah har åpenbart, de er i sannhet vantro!” 5:44. Det samme gjelder også for den som faktisk dømmer i henhold til det Allah åpenbarte, mens han samtidig tror at det å dømme i henhold til noe annet enn det vil være mer riktig og fordelaktig, eller at det er likt det som Allah åpenbarte. Dette er slik fordi han går imot Allahs ord: “Ønsker de seg da hedenskapets rettsordning? Hvem er vel bedre enn Allah til å treffe avgjørelser for folk som har fast tro?” 5:50.

Syvende: Nifaq (hykleri), som er det å være kafir i hjertet, men å fremstå utad som en muslim, enten med ord eller gjerninger.

Allah sier: “Sannelig, hyklerne vil havne i Ildens dypeste grunn, og du vil ikke finne noen som kan hjelpe dem.” 4:145.

Denne kategorien er verre enn de forrige, så dens straff er mer alvorlig. De vil være i det laveste dypet av Helvete, fordi deres kufr er en kombinasjon av kufr, svik og hån. Allah sier om dem: “Det er slike som sier: «Vi tror på Allah og dommens dag,» men de er ikke troende.De vil lure Allah og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.De har en sykdom i sine hjerter, og Allah har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet. Og blir det sagt til dem: «Skap ikke ufred på jorden,» så sier de: «Vi setter bare tingene på rett plass.» Sannelig, ufredsskapere er de. Men de fatter det ikke. Og sier man til dem: «Tro nå, slik som godtfolk gjør,» så svarer de: «Skal vi tro som alminnelige tosker?» Sannelig, det er de selv som er tosker. Men dette forstår de ikke. Når de så møter troende, sier de: «Vi tror,» men når de er alene med sine demoner, sier de til dem: «Vi står last og brast med dere. Vi bare drev ap.» Men Allah skal lære dem å drive ap! Han vil la dem ture frem i deres oppsetsighet på deres blinde ferd.” 2:8-15.

Nifaq (hykleri) har mange tegn.  Blant dem:

1) Det at man tviler på det Allah åpenbarte, selv om han later som om han er en troende. Allah sier: ” Kun de ber om fritagelse som ikke tror på Allah og på dommens dag, hvis hjerter er fylt av tvil, så de i sin tvil vakler hit og dit.” 9:45.

2) Det å hate det Allah og Hans budbringer har bestemt. Allah sier: ” Du kjenner vel til dem som hevder at de tror, på det som er åpenbart for deg, og før din tid? Men de ønsker å gå til avgudene med sine tvister, selv om de er pålagt å forkaste dem! Satan ønsker å villede dem langt på villspor. Sier man til dem: «Kom til det Allah har åpenbart! Kom til Sendebudet!» Da ser du hyklerne holde seg og andre borte fra deg så godt de kan.” 4:60-61.

3) Det å hate suvereniteten til Islam, og dens seier samt å være lykkelig ved dets tap. Allah sier: “Hvis noe godt overgår deg, plager det dem. Hvis ulykke rammer deg, sier de: «Vi har for lengst tatt våre forholdsregler.» Og de vender seg bort i skadefryd.” 9:50.

Og: “og når de møter dere, sier de: «Vi tror.» Men når de er for seg selv, biter de fingertuppene i raseri mot dere. Si: «Dø i raseriet deres. Allah vet hva som bor i hjertet.» Hvis noe godt overgår dere, plager det dem. Men hvis dere rammes av noe ondt, gleder de seg over det. Hvis dere er standhaftige og gudfryktige, vil deres renker ikke skade dere det minste. Allah har oversikt over alt de gjør.” 3:119-120.

4) Det å ønske Fitna (prøvelser og trengsel) samt separasjon mellom muslimene, samt å like det. Allah sier: “Hadde de dratt ut med dere, ville de bare øket deres vanskeligheter, og drevet på for å undergrave disiplinen. Blant dere er de som ville vært lutter øre overfor dem, men Allah kjenner illgjerningsmennene.” 9:47.

5) Det å elske fiender av Islam og lederne av kufr, samt å rose og anbefale dem, samt å spre deres meninger. Allah sier: “Du har vel sett dem som allierer seg til folk som er under Allahs vrede? De er ikke av dere og ikke av dem, og de sverger falskt og vet det!” 58:14.

6) Det å finne feil med de troende, samt å kritisere deres Ibadah (tilbedelse): “De kritiserer de troende, som er villige når det gjelder almissegavene, og de som kun har sin innsats å tilby, håner de. Måtte Allah håne dem! De har en smertelig straff i vente.” 9:79. Så de beskylder de som jobber hardt for å vise seg fram, og de ​​som gjør mindre for ikke å gjøre nok.

7) Det å være arrogant i forhold til du’a til de troende, og å bagatellisere og tvile på det. “Og når det sies til dem: «Kom hit, så vil Allahs sendebud be om tilgivelse for dere,» så snur de hodet til siden, og du ser at de avslår i hovmod.” 63:5.

8) Det å være lat i forhold til bønn. “Hyklerne forsøker å narre Allah, men det er Allah som narrer dem. Når de stiller til bønn, gjør de det på en slapp måte for å demonstrere for folk. Allah har de lite i tankene.” 4:142.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “De tyngste bønnene på Munafiqeen (hyklerne) er Isha og Fajr.” (Bukhari og Muslim)

9) Det å forulempe og irritere Allah og Profeten. Allah sier: ” De som forulemper Allah og Hans sendebud, dem har Allah forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff. De som forulemper troende menn og kvinner uten at de har fortjent det, de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd.” 33:57-58.

Så dette er noen av tegnene på Munafiqeen (hyklerne), vi nevnte dem slik at vi kan passe på å unngå disse tegnene i oss selv.

O Allah, beskytt oss fra hykleri, og veiled oss til den korrekte troen som Du er fornøyd med. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top